پیش بارگیری

دایره پیشرفت

Mbps
سرعت زیاد:1-35 مگابایت برثانیه
سرعت متوسط: 1 دقیقه و 30 ثانیه
Mbps
سرعت زیاد:2-63 مگابایت بر ثانیه
سرعت متوسط: 1.5 دقیقه و 45 ثانیه
Mbps
سرعت زیاد:2-63 مگابایت بر ثانیه
سرعت متوسط: 1.2 دقیقه و 45 ثانیه